Jeugdbeleidsplan

Jeugdbeleidsplan 2018-2022                      

Aanleiding

De aanleiding voor dit beleidsplan voor de jeugd van TOP Papendrecht kent een aantal redenen:

 1. Begin 2017 is gestart met een grootschalige reorganisatie om de toekomst van TOP te kunnen borgen. Belangrijk onderdeel van deze reorganisatie is het uitwerken van een duidelijk jeugdbeleidsplan om het zeer aantrekkelijk te maken voor de jeugd om tennis als sport te gaan beoefenen en specifiek TOP te kiezen om de tennissport te beoefenen.
 2. De diversiteit van keuzemogelijkheden voor jeugd in overeenstemming te brengen met de continue wijzigende verwachtingen binnen de gemeenschap
 3. Zowel recreatief als prestatief tennis ontwikkelen voor de jeugddoelgroep binnen de regio rond Papendrecht;
 4. Aansluiting zoeken bij de ontwikkelingen binnen de KNLTB
 5. De realisatie van een gefundeerd jeugdbeleid dat mede de toekomst waarborgt voor TOP Papendrecht.

Huidige Structuur

TOP Papendrecht kent op dit moment een ledenaantal van jeugdleden (tussen 4 en 18 jaar) rond de 80 jeugdspelers. Deze doelgroep bestaat voornamelijk uit jeugdleden die al langere termijn lid zijn van TOP. De vereniging heeft vanuit haar verleden meer jeugdleden gekend. Met name het behouden van de wat oudere jeugd en het werven van jeugdleden in de jongste doelgroep is een uitdaging.

Veel van de jeugdleden die momenteel lid zijn kennen TOP en haar aanbod en hebben zich reeds gevestigd binnen de club. Toch is het in zijn algemeenheid voor een groot aantal van de jeugdleden lastig om bij vragen/ideeën of problemen zich gehoord te voelen binnen de vereniging. Verder is de algemene betrokkenheid vanuit de jeugd beperkt tot de activiteiten die georganiseerd worden.

In de huidige situatie zijn de recreatief en prestatief gerichte spelers te veel met elkaar verweven waardoor niet altijd de belangen van iedere jeugdspeler goed geborgd kunnen worden. Tevens wordt de ontwikkeling van de jeugdspelers niet goed ondersteund door een speler specifiek ontwikkelplan.

Een lichtpunt in de huidige jeugdactiviteiten zijn de ontwikkeling van sociale activiteiten voor de jeugd binnen TOP en de aansluiting bij de Tenniskids ontwikkelingen binnen de KNLTB.

De vrijwilligers die zich inzetten voor de jeugd zijn van uitermate belang, maar kunnen zich beperkt inzetten om het jeugdbeleid werden uit te werken. Dit wordt veroorzaakt door een aantal redenen:

 • Er zijn nog te weinig vrijwilligers die de doelgroep jeugd ondersteunen en uitbouwen
 • De processen (zoals organiseren van activiteiten en begeleiden van nieuwe leden) zijn aanwezig, maar niet geformaliseerd en gestandaardiseerd.
 • Er wordt veel tijd besteed aan het staande houden van communicatiestromen, zoals beantwoorden van vragen en werven van deelnemers voor activiteiten (er is een zogenaamde ‘pull’- stroom).

Vanuit de aanleidingen van dit jeugdplan onderkent TOP dat er gebouwd moet worden aan het jeugdbeleid.

Doelstellingen

TOP heeft naar aanleiding van de evaluatie rondom de huidige structuur en beoogde toekomstsituatie de doelstellingen als volgt gebundeld:

1. Algemeen

 • Uitdragen van een duidelijk jeugdbeleidsplan
 • Creëren van een gezonde leeftijdsverdeling
 • Uitwerken van doelgroepgerichte communicatie kanalen
 • Meetbaar maken van het succes van het jeugdbeleid

2. Sociaal

 • Creëren van een hechte onderlinge band tussen de jeugdsleden
 • Ontwikkelen van sociale activiteiten naast tennis
 • Plezier naast de baan

3. Recreatief

 • Lage drempel om te beginnen met tennis
 • Plezier als primaire drijfveer
 • Ondersteunende tenniseducatie waarbij plezier de drijfveer voor ontwikkeling is
 • Recreatieve tennisactiviteiten zoals competitie en toernooien

4. Prestatief

 • Ondersteunen van prestatief georiënteerde jeugdsplerers
 • Individueel ontwikkelingsplan voor talentvolle jeugdspelers
 • KNLTB Gecertificeerde jeugdopleiding
 • Prestatieve tennisactiviteiten zoals competitie in de hogere landelijke klasse en toernooien op niveau 5 en hoger
 • Ontwikkelingen van jeugd om door te stromen naar eredivisie niveau

Uitvoering beleidsdoelstellingen

Algemeen

De uitwerking van een duidelijk jeugdbeleidsplan is de eerste stap om de primaire doelstellingen van een goed jeugdbeleid te verwezenlijken.

Uitdragen van een duidelijk jeugdbeleidsplan

Het jeugdbeleidsplan dient aan te sluiten bij het overkoepelende beleidsplan van TOP. Primaire uitgangspunten in dit beleid zijn:

 • KNTLB uitgangspunten als basis voor beleid
 • Regionaal centrum voor het bedrijven van de tennissport op zowel recreatief als prestatief niveau
 • Volledig KNLTB gecertificeerd jeugdopleidingscentrum

Creëren van een gezonde leeftijdsverdeling

Om de toekomst van TOP te borgen is een gezonde aanwas van nieuwe leden belangrijk. Naast het werven van nieuwe leden, is het behouden van de huidige leden zeer belangrijk. De leeftijdsspreiding is een belangrijke indicatie om aan te tonen of het beleid past bij de verwachtingen van de doelgroep. Een goed beleid draagt bij bij het behouden van leden en het borgen van de toekomst van TOP.

Uitwerken van doelgroepgerichte communicatie kanalen

Nieuwe middelen om te communiceren zullen worden geïntroduceerd om de doelgroep niet alleen van informatie te voorzien, maar om ook met name informatie terug te ontvangen over wat de wensen zijn van de jeugdleden. Primair zullen de jeugdleden geïnformeerd gaan worden via FaceBook, Instagram, WhatsApp en ClubApp. Alle tennis gerelateerde en sociale activiteiten zullen niet alleen via de ouders, maar ook direct met de jeugdleden zelf gecommuniceerd worden. De introductie van een jeugdraad zal de jeugdleden de mogelijkheid bieden om zelf te sturen in de uitvoering van het beleid binnen TOP.

Meetbaar maken van het succes van het jeugdbeleid

Een jeugdbeleidsplan behoord een dynamisch concept te zijn. Het plan dient zich aan de veranderende omstandigheden in de maatschappij aan te passen. Om het succes van het jeugdbeleidsplan te kunnen garanderen en tijdig correcties uit te kunnen voeren zullen onderstaande meetpunten gebruikt worden:

 • Toename van het aantal jeugdleden in 2018 naar 100, in 2019 naar 150 en in 2020 naar 200.
 • Een verloop in aantal jeugdleden lager dan 15%
 • Balans tussen recreatief en prestatief van 80-20
 • Deelname van jeugdleden aan competitie of Tenniskids van 80%
 • Deelname van jeugdleden aan tennisles van 80%
 • Evenredig aantal jeugdleden per leeftijdscategorie (5-7, 8-10, 11-14,15-17)
 • Sociaal

Creëren van een hechte onderlinge band tussen de jeugdsleden

De zin om te tennissen begint met de mogelijkheid om samen met anderen iets leuks te ondernemen. Alleen is maar alleen. Een band opbouwen met andere jeugdspelers en nieuwe vriendjes of vriendinnetjes ontdekken, is uitermate belangrijk om je thuis te voelen binnen TOP.

Om deze sociale binding te ondersteunen zal het belang van de Jeugdactiviteitencommissie alleen maar toenemen. De activiteiten van het JAC blijven zich richten op sociale activiteiten. Tennis gerelateerde activiteiten zullen uitgewerkt worden door de competitie- en toernooicommissies.

Ontwikkelen van sociale activiteiten naast tennis

De doelstelling is om door het hele jaar diverse activiteiten te organiseren. Hierbij zal rekening gehouden worden met de verschillende leeftijdscategorieën. Het JAC zal de organisatie op zich nemen van deze activiteiten.

Plezier naast de baan

Daarnaast zullen er tijdens diverse tennisactiviteiten, zoals toernooien, sociale activiteiten georganiseerd gaan worden. Deze activiteiten zullen per evenement variëren en georganiseerd door de Jeugd Activiteiten Commissie.

Recreatief

Lage drempel om te beginnen met tennis

Recreatief tennis is de basis om te beginnen met tennis. Om dit zo leuk mogelijk te maken volgt TOP het beleid van het Tenniskids programma van de KNLTB. Tenniskids is hét KNLTB tennisprogramma voor kinderen tot en met 12 jaar. Op een uitdagende manier leren kinderen de sport te spelen en versterken ze hun fysieke en sociale vaardigheden. Plezier en samenspel; daar draait het om bij Tenniskids.

Daarnaast zullen er voor de nieuwe jeugdleden in de categorie Tenniskids Rood, de tennislessen het eerste jaar gratis zijn om zo goed mogelijk kennis te maken met tennis.

Ondersteunende tenniseducatie waarbij plezier de drijfveer voor ontwikkeling is

Tennis is een technische sport. Zonder vaardigheid om een bal goed te slaan gaat de lol er snel af. Die vaardigheid wordt primair ontwikkeld door training en daarom neemt training een belangrijke plaats in. De tenniseducatie binnen TOP zal uitgevoerd worden door de FOCUS Tennis Academy. FOCUS is geselecteerd op basis van de volledige KLNTB certificering en de jarenlange ervaring van het geven van tennisles bij diverse verenigingen.

Bij de recreatieve les zal plezier in het spel altijd voorop staan. Naast het plezier zal er onder deskundige leiding gewerkt worden aan het aanleren van de juiste technieken conform de KNLTB standaarden. Voor de jeugd t/m 12 jaar zal dit conform de KNLTB Tenniskids aanpak gaan.

Om te borgen dat jeugdspelers in een groep op een gelijkwaardig niveau les kunnen krijgen, zal de groepsindeling bepaald worden door FOCUS.

Recreatieve tennisactiviteiten zoals competitie en toernooien

Niets is leuker dan je vaardigheden meten met andere jeugdspelers. Voor de jeugd t/m 12 worden er door de KNLTB diverse Tenniskids events georganiseerd. TOP neemt deel met diverse jeugdgroepen aan deze Tenniskids events. Per leeftijdscategorie (Rood, Oranje, Groen) worden er leuke wedstrijden georganiseerd in spelletjes vorm waarbij jeugdspelers langzaam groeien naar de jeugdcompetitie.

De KNLTB Jeugdcompetitie wordt gespeeld vanaf 10 t/m 14 jaar en van 11 t/m 17 jaar. Hierbij wordt gespeeld in teams van minimaal 5 spelers in de samenstelling jongens of meisjes of gemengd.

Bij de recreatieve KNLTB competitie vanaf 10 jaar dienen de spelers zelf een team van minimaal 5 spelers aan te melden bij de Jeugd Competitie Coördinator. De coördinator zal het team aanmelden bij de KNLTB.

Het beleid van TOP is er op gericht dat iedereen die competitie of toernooien wilt spelen dit ook moet kunnen doen. In het geval van de KNLTB competitie betekent dit dat aan een opgegeven team een nieuwe extra speler toegevoegd kan worden door de Jeugd Competitie Coördinator.

Om voldoende wedstrijdmomenten te creëren, zal TOP voor de jeugd gedurende het jaar diverse activiteiten ontwikkelen.

Prestatief

Ondersteunen van prestatief georiënteerde jeugdspelers

TOP zal de mogelijkheden bieden om prestatief georiënteerde jeugdspelers te ondersteunen. Op basis van prestatie en inzet zullen jeugdspelers door de trainers van FOCUS geselecteerd worden voor dit programma. De doelstelling is als volgt:

 • Prestatief tennis in de regio verder ontwikkelen door het leveren van de juiste middelen en educatie mogelijkheden
 • Ontwikkelen van talentvolle tennisspelers d.m.v. professionele educatie en begeleiding
 • Kweekvijver van talent om de ambitie van TOP op eredivisie niveau te kunnen borgen

Individueel ontwikkelingsplan voor talentvolle jeugdspelers

Bij de selectie van jeugdspelers door FOCUS en het creëren van een individueel ontwikkelingsplan zal primair gekeken worden naar:

 • Huidige competenties van jeugdspeler
 • Potentieel van de jeugdspeler
 • Ambitie niveau van de jeugdspeler.

Het uitwerken van het ontwikkelingsplan zal door FOCUS in samenwerking met de jeugdspeler uitgevoerd worden. Om consistentie in de opleiding over de jaren te borgen zal er gebruik gemaakt worden van het Spelervolgsysteem van de KNLTB.

De leraren van FOCUS zullen op regelmatige basis de prestaties van de selectie jeugd volgen tijdens competitie wedstrijden of toernooien. Deze observaties zullen een belangrijke bijdrage vormen in het aanscherpen van het individueel ontwikkelplan.

De groepssamenstelling van de tennislessen en clinics wordt uitgevoerd door FOCUS. Bij de samenstelling wordt primair gekeken naar de huidige prestaties en de individuele ontwikkelingsplannen.

Naast groepslessen zullen er op verzoek ook individuele / prive lessen georganiseerd worden. Deze lessen worden specifiek maatwerk op basis van het ontwikkelingsplan.

Om deel te nemen aan deze selectie activiteiten wordt van de spelers minimaal twee trainingsmomenten per week verwacht.

KNLTB Gecertificeerde jeugdopleiding

FOCUS Tennis Academy is door TOP geselecteerd als de primaire tennisschool. Alle tennisleraren die bij TOP les geven zullen allemaal KNLTB gecertificeerd zijn. De les programma’s zullen zelfstandig door FOCUS uitgewerkt worden conform de standaarden van de KNLTB. Voor de jongere leeftijdscategorieën zal dit conform het Tenniskids programma.

Prestatieve tennisactiviteiten zoals competitie in de hogere landelijke klasse en toernooien op niveau 5 en hoger

Prestatief tennis heeft toch een andere basis dan recreatief tennis. Het is belangrijk dat spelers die met elkaar een team vormen goed bij elkaar passen op basis van prestaties en ambities. Dit borgt een goede doorontwikkeling van de individuele spelers en voorkomt frustraties wanneer prestaties en ambities niet op het zelfde niveau zitten. Om de samenstelling van de teams goed te kunnen borgen zal de samenstelling van de teams uitgevoerd worden door FOCUS. Het FOCUS team zal de team samenstelling voorleggen aan de Jeugdcompetitiecoordinator. De coördinator zal de teams aanmelden bij de KNLTB.

Naast de reguliere KNLTB competitie zal van een geselecteerd jeugdlid ook verwacht worden om minimaal aan 5 toernooien deel te nemen om voldoende wedstrijd ritme op te bouwen.

Ontwikkelingen van jeugd om door te stromen naar eredivisie niveau

Om de opbouw van jeugdspelers richting eredivisie niveau te ondersteunen, zal TOP in samenwerking met FOCUS hoog gekwalificeerde toernooien op het eigen park organiseren. Hierbij zullen minimaal JRT en NRT toernooien behoren en categorieën 1 t/m 5 in de overige park (open) toernooien. Hierdoor zullen voldoende mogelijkheden gecreëerd worden om tennis op hoog niveau te kunnen spelen.

Beoogde Processen

Om de doelstellingen te behalen worden de processen binnen TOP zodanig ingericht dat de diverse jeugdactiviteiten maximaal ondersteund worden. De basis zal bestaan uit vrijwilligers met daarbij meerdere ouders van jeugdspelers. Voor een duidelijke communicatie zullen de werkprocessen duidelijk omschreven worden op de TOP website.

Het grote voordeel vanuit jeugdoogpunt is dat de betrokkenheid vanuit de ouders ten opzichte van de club ook zal toenemen.

De voorgestelde projectgroepen zullen zich focussen op de volgende processen. Belangrijk om te benoemen is dat de coördinatoren van deze werkgroepen nauwlettend samenwerken om te zorgen dat de individuele doelstellingen van de projecten aansluiten bij de gezamenlijke doelstellingen.

 1. Ledenwerving en behoud
  Een werkgroep dat zich louter focust op de bestaande doelgroep van jeugdleden en het creëren van de voorwaarden om deze jeugdleden verbonden te houden aan de club, evenals het laten toenemen van hun verbondenheid aan de club.
 2. Jeugd Competitie Commissie
  Deze commissie zal belast zijn met het aanmelden van de jeugd competitie teams bij de KNLTB en de verdere communicatie met de KNLTB m.b.t. jeugdzaken. Daarnaast zal de commissie de begeleiding van Tenniskids binnen TOP verzorgen
 3. Jeugdactiviteitencommissie
  De toekomst moet zorgen dat jeugd zich meer verbonden met de club voelt. Dit uit zich in niet alleen meer op de club aanwezig zijn, maar ook een grotere betrokkenheid met de leden en het clubbelang. Deze werkgroep focust zich op de randvoorwaarden om dit te creëren.
 

Implementatieplan

De onderstaande zaken zijn belangrijk bij het goed implementeren van dit plan:

1. Voldoende vrijwilligers

2. Een verantwoordelijkheden- en takenomschrijving

3. Aansturing en begeleiding van de jeugd coördinatoren

4. Het simplificeren van het huidige aanbod door:

a. Aanbieden van combinatielidmaatschappen met lidmaatschap, competitie en lessen

b. Herzien van huidige activiteitenkalender in afwisseling en aantal. Belangrijk is dat de wensen vanuit de jeugd vertaald moeten worden in de activiteiten

c. Communiceren van activiteiten door middel van een jaarkalender

5. Het formaliseren en standaardiseren van de processen, zoals het aanstellen van buddy’s, nieuwe leden coördinatoren en bijvoorbeeld houden van maandelijkse informatieavonden voor ouders.

6. Het meetbaar maken van de resultaten, zoals inzicht in de ledenverloop.

7. Het gebruik maken van de nieuwe media om de jeugddoelgroep meer te bereiken.

8. Werkprocessen rond jeugdcompetitie en jeugdtennislessen

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

078 - 615 91 45

Address

Parkweg 5
3356LM Papendrecht